Kulturhus de CoCeR

Kulturhus Rabo de CoCeR is een Anbi instelling

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemene gegevens:

RSIN/fiscaal nummer: 86.70.298

Het Kulturhus Rabo de CoCeR is sinds 2005 in beheer en exploitatie bij de Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum. Deze stichting was voorheen de beheerder en exploitant van het Parochiehuis en is opgericht in 1984. Volgens de statuten heeft de Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum de volgende doelstelling:

Artikel 2 – Doel

1. De stichting heeft ten doel: het algemeen belang van de inwoners van Rossum (Overijssel) te behartigen door het bieden van onderdak voor maatschappelijke activiteiten van of ten behoeve van de inwoners van Rossum (Overijssel), met name op het gebied van welzijn, leefbaarheid, zorg, cultuur en educatie, en door het verstrekken van de daarbij passende faciliteiten. De stichting kan voorts al datgene verrichten wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2. De stichting dient het algemeen belang. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven, beheren en exploiteren van onroerende zaken in Rossum (Overijssel), en beperkte rechten daarop, en het stichten dan wel doen stichten en in standhouden van een of meer multifunctionele ruimte(n) daarop.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2019

  • Eric Kleissen (voorzitter), Rossum
  • Addy Horsthuis (secretaris), Thijstraat 35, 7596 KJ Rossum
  • Gerard Voorthuis (penningmeester), Kuiperijstraat 16, 7596 LD Rossum
  • Hans Engelbertink, de Lange Drift 11, 7596 LX Rossum
  • Marcel Westerhof, de Hersmole 50, 7596 LS Rossum
  • Corine Reerink, Wiekerstraat 3, 7596 NH Rossum
  • Rob Hesselink, Het Korink, Rossum
  • Jolanda Smellink, Rossum

De bestuursleden voeren vrijwillig en zonder betaling hun functie uit. Ze mogen alleen een onkosten vergoeding declareren.

Beleidsplan

Het beleidsplan is door het bestuur vastgesteld op 2 december 2013. Zie bijlage voor beleidsplan.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is te halen uit het beleidsplan en onder de kop bestuurssamenstelling.

Het dagelijkse beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerder, die gedetacheerd is vanuit een Sociaal werkverband. De beheerder wordt ondersteund door diverse vrijwilligers die hiervoor geen salaris ontvangen.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Op de website bevindt zich een overzicht met gebruikers waar de “Activiteiten” van deze gebruikers zijn te vinden. Het tabblad “agenda” geeft inzicht in komende activiteiten.

Financiële verantwoording

Voorlopige financiële gegevens 2023: